close
خرید هاست افزونه وردپرس
loading...

مرجع رسمی فروش پروژه

admin بازدید : 13 سه شنبه 2 آبان 1396 زمان : 17:07

محصول

دانلود پاورپوینت درس سوم (چرا به قوانین و مقررات نیاز داریم) مطالعات اجتماعی پایه هفتم

ارزان را ارزان و با اطمینان خرید و دانلود کنید
دانلود پاورپوینت درس سوم (چرا به قوانین و مقررات نیاز داریم) مطالعات اجتماعی پایه هفتم دارای 17 اسلاید زیبا به همراه تصاویر رنگی منطبق بر متن کتاب قابلیت ویرایش و نوشتن نام دانش آموز به عنوان تهیه کننده دوستان برای خرید نیاز به وارد کردن ایمیل نیست ...

دانلود پاورپوینت درس سوم (چرا به قوانین و مقررات نیاز داریم) مطالعات اجتماعی پایه هفتم

ارزان
admin بازدید : 7 دوشنبه 17 مهر 1396 زمان : 17:16

محصول

پروژه مهاجرت،‌ حاشيه ‌نشيني و امنيت اجتماعي شهرها

ارزان را ارزان و با اطمینان خرید و دانلود کنید
نوع فایل: word قابل ویرایش 35 صفحه چکیده: مهاجرت و حاشيه‌نشيني دو پديده به ظاهر متفاوت مي‌باشند كه برآيند يك عامل مشترك بوده و نتايج و تبعات مشابهيهم بخصوص براي شهرها بدنبال دارد. مهاجرت كه خود نتيجه ی نابرابري‌هاي مكاني و بي‌عدالتي‌هاي منطقه‌اي مي‌باشد، به دليل ويژگي‌هاي خاص مهاجران و علل مهاجرتشان پيامدهاي منفي متعددي براي شهرها و روستاها بدنبال دارد كه از جمله ی آنها ظهور و گسترش پديده ی حاشيه‌نشيني در شهرهاي بزرگ مي‌باشد. حاشيه‌نشينان به علت فقر شديد و همه‌جانبه ( اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و…) و اعتراض نسبت به وضع موجود و ابراز وجود در شهرها ، اقدام به فعاليت‌هايي مي‌نمايند كه موجب سلب آسايششهروندان و امنيت شهرها مي‌گردد. اين موضوع در شهر مشهد از شدت بيشتري برخوردار بوده و مشكلات زيادي را هم ايجاد نموده است. سرقت‌هاي متعدد ، آدم‌ربايي و آدم‌كشي، قاچاق مواد مخدر ، شرارت ، تجمعات خياباني و… از جمله ی اين معضلات هستند. آنچه مسل ...

پروژه مهاجرت،‌ حاشيه ‌نشيني و امنيت اجتماعي شهرها

ارزان
admin بازدید : 1 دوشنبه 17 مهر 1396 زمان : 16:09

محصول

پروژه رضایت زناشویی - پژوهشگری

ارزان را ارزان و با اطمینان خرید و دانلود کنید
نوع فایل: word قابل ویرایش 110 صفحه مقدمه: ‫«ﺧﺎﻧﻮاده» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﻲ از اﻓﺮاد اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ازدواج، ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ. اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ و ﺳـﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ‫ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ، ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن ﻧﻮع اﻧﺴﺎن اﻳﻔﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ. ‫ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎز رﺷﺪ و رﻓﺎه ﺟﺴـﻤﻲ، رواﻧـﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ‫ﻛﻮدك و ﻋﺎﻣﻞ رﺳﻴﺪن وي ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ (وود- 1996). ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻧﻘـﺶﻫـﺎ و ارزشﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ در ‫ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد (وﺗﺮ و ﮔﻴﻞ، 1987)و ﻛﻮدك در ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ‫ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﻢ از دﻳﺮ ﺑـﺎز ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣـﻮرد ‫ﺗﻮﺟﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ (ﻣﻮﺳﻮي، 1382). ‫روﻳﺪاد ازدواج ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪي از زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬﻤـﻲ از ﺣﻴـﺎت ‫ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آﻏﺎز و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي رواﺑﻂ در رﻓﺘﺎرﻫـﺎ و ‫ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﺑﻌﺪي آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ و ...

پروژه رضایت زناشویی - پژوهشگری

ارزان
admin بازدید : 7 دوشنبه 17 مهر 1396 زمان : 16:02

محصول

پروژه دين و اعتقادات ديني

ارزان را ارزان و با اطمینان خرید و دانلود کنید
نوع فایل: word قابل ویرایش 150 صفحه مقدمه: مردم شناسي يا انسان شناسي فرهنگي، خطوط تمدن و فرهنگ يا خصيصه هاي فرهنگي گروههاي انساني را بررسي مي كند. زير بناي واقعي مردم شناسي يا انسان شناسي اجتماعي - فرهنگي، مردم نگاري است. در حقيقت مردم نگاري ثبت و ضبط اطلاعات و جمع آوري مصالح و لوازم مادي تحقيق در محل يا در موضوع مورد مطالعه است. و منظور از آن تدوين كاملترين تابلوي ممكن از يك محل مي باشد، و موضوع مورد مطالعه مي تواند تمام گستره هاي فرهنگي تاريخي و جغرافيايي را در بري بگيرد. «دكتر عسكري خانقاه، 1373» بنابراين مردم شناسي در ارتباط با ساير علوم از جمله تاريخ، جغرافيا،اقتصاد، سياست، جامعه شناسي و بر اساس روش استدلال استقرائي، حركت از موضوعات به سمت كل، در صدد شناخت اين گستره ها مي باشد. در اين تحقيق كه نوعي تحليل مردم شناسي است سعي شده است تا موضوع مورد مطالعه كه شهر صائين قلعه و اماكن مذهبي تاريخي آن از جهات مختلف، جمعيتي جغرافيايي، فنون، اقتصاد، دين، زبان، عادات، آداب و رسوم و... مورد بررسي و شناخت قرار گيرد. مردم شناسي م ...

پروژه دين و اعتقادات ديني

ارزان
admin بازدید : 3 يکشنبه 16 مهر 1396 زمان : 10:32

محصول

پروژه اوقات فراغت جوانان در ايران و امكانات موجود. doc

ارزان را ارزان و با اطمینان خرید و دانلود کنید
نوع فایل: word قابل ویرایش 80 صفحه مقدمه: يكي از مسائلي كه پيوسته مورد نظر صاحب نظران علوم تربيتي و دست اندركاران تعليم و تربيت قرار گرفته مسئله اوقات فراغت است. تخصص در گستره حيات بيانگر مطلب است كه در زندگي پر از فراز و نشيب انسان لحظه ها و اوقاتي وجود دارد كه از اهميت و حساسيت فوق العاده اي برخوردار است. اوقاتي كه بستر مطلوبي است براي جريان نيكوي رشد شخصيت و اعتلاي وجود و يا زمينه همواري است براي بروز اختلاف رفتاري، انحراف اخلاقي و بزهكاري اجتماعي، بدون ترديد زماني كه از اوقات فراغت بحث به ميان مي آيد، سخن از ارزشمندي اين اوقات است هنگامه بسيار حساس و پرمعنا، اوراقي سرنوشت ساز در كتاب زندگي كه نيازمند اراده هاي استوار و انديشه هاي خلاق است. شعار ( وقت طلاست) و (شيطان براي دستهاي بيكار كاربد مي يابد) همواره در اغلب جوامع مطرح بوده و تفكر و تدبير درباره اوقات فراغت و توجه به نحوه گذراندن اين اوقات در كشورهاي صنعتي بيش از ديگر كشورها رواج يافته است. حتي اغلب جامعه شناسان و اقتصاد دانان ( دماز، اندرسون، اوژه) بر اين باورند كه تحول جوامع ...

پروژه اوقات فراغت جوانان در ايران و امكانات موجود. doc

ارزان
admin بازدید : 1 يکشنبه 9 مهر 1396 زمان : 10:45

محصول

گام به گام کتاب فارسی خوانداری ششم دبستان

ارزان را ارزان و با اطمینان خرید و دانلود کنید
گام به گام کتاب فارسی خوانداری ششم دبستان برای دانش آموزان ومعلمان عزیز ...

گام به گام کتاب فارسی خوانداری ششم دبستان

ارزان
admin بازدید : 10 يکشنبه 9 مهر 1396 زمان : 2:47

محصول

گام به گام پایه پنجم دبستان تآلیف95-96

ارزان را ارزان و با اطمینان خرید و دانلود کنید
گام به گام پایه پنجم دبستان برای کمک کار دانش آموزان گرامی ...

گام به گام پایه پنجم دبستان تآلیف95-96

ارزان
برچسب ها گام , به , گام , پنجم , دبستان ,
admin بازدید : 3 چهارشنبه 8 شهريور 1396 زمان : 11:11

محصول

بررسی صفحه به صفحه فصل اول ریاضی: دوم ابتدایی

ارزان را ارزان و با اطمینان خرید و دانلود کنید
بررسی صفحه به صفحه فصل اول ریاضی: دوم ابتدایی شامل 31 صفحه پاور پوینت ...

بررسی صفحه به صفحه فصل اول ریاضی: دوم ابتدایی

ارزان
admin بازدید : 2 يکشنبه 29 مرداد 1396 زمان : 14:41

محصول

بهترین مترجم صحبت با 70 زبان زنده دنیا با قابلیت پشتیبانی زبان فارسی

ارزان را ارزان و با اطمینان خرید و دانلود کنید
مترجم توریست، نرم افزاری است که با پشتیبانی از 70 زبان زنده دنیا مکالمه‌های روزمره شما را به هر زبانی ترجمه می‌کند. با این نرم افزار دیگر می‌توانید به تمام زبان های دنیا حرف بزنید و بشنوید. امروزه وجود يک ديکشنری خوب در هر گوشی تلفن همراه لازم است. همه ما شاید علاقه ی شدیدی به یادگیری تمام زبان‌های دنیا داشته باشیم یا بخواهیم گردشگری که به شهر ما آمده است با آن مکالمه‌ی بکنیم همه و همه ما را ملزم به نصب يک ديکشنري یا مترجم خوب براي ترجمه‌ي لغات و حتي متن کرده است. نرم افزاري که محيط کاربري آساني داشته باشد و بتوان در هر لحظه معني لغتي را که مي‌خواهيم به ما بدهد. وقتي سخن از ديکشنري و مترجم خوب و کاربردي در تلفن‌های هوشمند مي‌شود اولين نرم افزاري که به ذهن مي رسد نرم افزار گفتگو ترجمه توریست مي‌باشد که از هر لحاظ ايده آل است. تا به حال در زمينه‌ي نرم افزارهاي مترجم نرم افزارهاي مختلفي ساخته شده که در اين ميان گفتگو مترجم از محبوبيت بيشتري نسبت به ساير نرم افزارهاي مترجم برخوردار است. به همین منظور فروشگاه اینترنتی افسران ...

بهترین مترجم صحبت با 70 زبان زنده دنیا با قابلیت پشتیبانی زبان فارسی

ارزان
admin بازدید : 7 جمعه 2 تير 1396 زمان : 22:42

محصول

تحقیق درباره قهوه

ارزان را ارزان و با اطمینان خرید و دانلود کنید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 13 رسیدن قهوه به اروپا مسلمانان در داخل و خارج اروپا از طریق وسائل ارتباطی مختلف نقش اصلی را در رساندن افکار، سنت ها، غذاها، هنرها، و علوم و تکنولوژی جدید زمانه به اروپا داشتند. اکثر مردم در آمریکا، انگلستان و اروپا نفوذ ذائقه مسلمانان در غرب را در کاری و کباب ترکی محدود می بینند. غذاهایی معرفی شده توسط مهاجران جدید. اما عده کمی اصل ماجرای قهوه و کاپوچینو را می دانند. داستان انتقال سنت نوشیدن قهوه به اروپا فقط یک مثال است. قهوه در ایتالیا اسناد تاریخی نشان می دهند که قهوه از طریق ایتالیا به اروپا راه یافت. تجارت فعال میان ونیز و آفریقای شمالی، مصر و شرق کالاهای مسلمانان از جمله قهوه را به این اصلی‌ترین بندر اروپا می رساند. تجار ونیزی پس از کشف مزه قهوه، به این نتیجه رسیدند که پتانسیل تجاری بسیار خوبی دارد و از سال 1570 میلادی مشغول واردات آن شدند. همانند هر سنت جدیدی در اروپای آن زمان، طبقه ثروتمند اوّلین استفاده کنندگان آن بودند. در مرحله بعدی، قهوه در بازارهای ونیز به معرض فروش گذا ...

تحقیق درباره قهوه

ارزان
admin بازدید : 7 جمعه 2 تير 1396 زمان : 17:26

محصول

تحقیق در مورد به عنوان مصاحبه شونده چگونه خود را براي مصاحبه آماده كنيم 6 ص (با فرمت word)

ارزان را ارزان و با اطمینان خرید و دانلود کنید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6 به عنوان مصاحبه شونده چگونه خود را براي مصاحبه آماده كنيم؟ منبع : Gatto, R.P. 2000. The smart manager's F.A.Q. guide: a survival handbook for today's workplace. San Francisco: Jossey-Bass. كليدواژه : مصاحبه؛ مصاحبه‌شونده؛ مصاحبه‌كننده؛ استخدام ابتدا، بايد در مورد شركتي كه از شما مصاحبه مي‌كند تحقيق كنيد. روش تحقيق اين گونه است: به كتابخانه برويد و اطلاعات شركت را استخراج كنيد. از مراكز، فروشگاهها يا كارخانه‌هاي شركت بازديد كنيد تا نوع كار و سازمان را در عمل ببينيد. از اينترنت براي يافتن اطلاعات روزآمد استفاده كنيد. با افرادي كه اطلاعاتي در خصوص شركت دارند صحبت كنيد و نظرشان را درباره شركت جويا شويد. دوم، براي آمادگي پرسش‌هاي زير را از خود پرسيده و به آنها پاسخ دهيد: آنچه كه را از مسئوليت‌هاي شغل مورد نظر درك كرده‌ايد توصيف كنيد. چه مهارتها و توانايي‌هايي داريد كه مي‌توانيد از عهده مسئوليت‌هاي اين شغل برآييد و آيا فر ...

تحقیق در مورد به عنوان مصاحبه شونده چگونه خود را براي مصاحبه آماده كنيم 6 ص (با فرمت word)

ارزان
admin بازدید : 4 پنجشنبه 1 تير 1396 زمان : 17:49

محصول

تحقیق درباره: نقش سيگار بر سرطان

ارزان را ارزان و با اطمینان خرید و دانلود کنید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6 محققان مي گويند نقش سيگار در بروز انواع سرطان ها به ويژه سرطان هاي سر و گردن بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد زيرا مي توان اين ماده را عامل بروز بسياري از سرطان ها و مرگ و مير ناشي از آنها دانست. محققان مي گويند نقش سيگار در بروز انواع سرطان ها به ويژه سرطان هاي سر و گردن بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد زيرا مي توان اين ماده را عامل بروز بسياري از سرطان ها و مرگ و مير ناشي از آنها دانست. به نوشته تازه ترين شماره نشريه سرطان، با آنکه سيگار عمدتاًً را به علت نقشي که در ايجاد سرطان ريه دارد مي شناسند بايد گفت اين ماده مي تواند گروهي از سرطان ها را در انسان ايجاد کند که هر يک سهم زيادي در مرگ و مير بيماران دارند. از جمله سرطان هاي مهمي که بر اثر سيگار کشيدن به وجود مي آيد مي توان به سرطان هاي سرو گردن اشاره کرد و به نظر مي رسد سيگار کشيدن به طور کلي موجب افزايش سرطان هاي سر و گردن در مردان و زنان مي شود. نکته مهم آن است که سابقه سيگار کشيدن هم با بروز سرطان هاي سر و گردن ارتباط دارد. ...

تحقیق درباره: نقش سيگار بر سرطان

ارزان
admin بازدید : 6 چهارشنبه 31 خرداد 1396 زمان : 21:55

محصول

تحقیق آموزش گام به گام شنا

ارزان را ارزان و با اطمینان خرید و دانلود کنید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 45 آموزش گام به گام شنا بهترين سرگرمي مؤمن شنا کردن است . ( پيامبر اکرم (ص) ) به فرزندان خود شناکردن و تيراندازي بياموزيد. ( پيامبر اکرم ) ) با توجه به قرار داشتن در فصل تابستان و ضرورت و اهميت ياددگيري شنا و سفارش آن در دين مبين اسلام از اين پس قصد داريم تا در روزهاي زوج آموزش شنا را به همراه تصاوير و نکات مهم مربوط به اين ورزش مفرح را تقديم حضورتان کنيم. توضيح اينکه در اين مجموعه آموزشي تاريخچه و مقدمات آموزش شنا و انواع آن به همراه ساير نکات لازمه ارائه مي گردد. اميد است با مطالعه و بکارگيري آنها قدمي در فراگيري اين ورزش براي شما عزيزان برداشته باشيم . تاريخچه شواهد باستان شناسي نشان مي دهند كه قدمت شنا و شنا كردن به 2500 سال قبل از ميلاد در تمدن مصر و بعد از آن در تمدن هاي آشور و يونان و روم باستان باز مي گردد. آنچه از گذشته آموزش شنا مي دانيم بر اساس يافته هايي است كه از « حروف تصويري » هيروگليف مصريان به دست آورده ايم. يوناني هاي با ...

تحقیق آموزش گام به گام شنا

ارزان
admin بازدید : 3 چهارشنبه 31 خرداد 1396 زمان : 20:52

محصول

دانلود تحقیق درمورد کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها 49 ص

ارزان را ارزان و با اطمینان خرید و دانلود کنید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 53 دانشگاه آزاد اسلامي آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد رود هن گزارش کارآموزي نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها استادراهنما: جناب آقاي محمد فراهاني دانشجو: شهرام رباطي رشته تحصيلي: حسابداري بهار 87 تقدير و تشکر : با سپاس و تشکر از پرسنل محترم كلانتري 127 نارمك خصوصاً معاونت مالي سازمان جناب آقاي علي رحماني و سرپرست حسابداري مرکز آقاي موسي ملك نيازي و دايره وام آقاي امير عظيمي و استاد راهنما محمد فراهاني که من را در اين امر ياري نمودند و تقديم به پدر و مادر عزيزم آنان که از هيچ زحمتي نسبت به من دريغ نکردند. فهرست مطالب عنوان صفحه چکيده 1 فصل اول معاونت مالي: 6 مديريت حسابداري مرکز 6 فعاليت اصلي مديريت حسابداري مرکز 6 مبناي تهيه صورتهاي مالي 8 موجودي جنسي: 8 داراي ثابت مشهود 8 محصولات توليدي 9 چارت سازماني: 10 فصل دوم دايره وام: 13 وظايف دايره وام 13 سيکل پرداخت وام در سازمان اتکا 13 شرايط عمومي براي کليه وامها 14 مراحل ثبت حسابداري وامها (عمومي) 15 فصل ...

دانلود تحقیق درمورد کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها 49 ص

ارزان
admin بازدید : 4 چهارشنبه 31 خرداد 1396 زمان : 18:54

محصول

دانلود تحقیق درمورد کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات 23 ص

ارزان را ارزان و با اطمینان خرید و دانلود کنید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 23 ( به نام خدا ( گزارش كارآموزي دانشجو: محمد حسن داورزني رشته:زراعت و اصلاح نباتات استاد كارآموز:مهندس علي فرساد سرپرست كار آموزي : مهندس سيد صمد ضيائي بهار85 فهرست مندرجات عناوين صفحه ترويج و آموزش كشاورزي 4 رابطه ترويج با تحقيق 6 رابطه تحقيق با آموزش 7 كمك مروج از طريق ارتباط با محقق 8 روشها و وسايل كمك آموزشي 9 نكات ايمني هنگام سمپاشي 10 عوامل مؤثر در كاهش بازدهي كود و زراعت و باغباني 11 هورمون Pix و كاربرد در پنبه 11 ارزش مبادله يك كيلو پنبه محلوج با ساير محصولات 12 كرم قوزه پنبه 12 كنه پنبه 13 رقم ساحل 14 بيماري بلاست برنج 15 سوختگي غلاف برنج 16 خسارت موشها به برنج 17 خسارت پرندگان به برنج 17 سياهك دروغي برنج 18 پوسيدگي غلاف برنج 18 پوسيدگي ساقه برنج 19 پروانه كرم ساقه خوار برنج 19 اختلاف بين برنج و سوروف 20 پوسيدگي طوقه برنج 20 منابع و مأخذ 22 ترويج و آموزش كشاورزي بطوركلي فعاليتهاي ترويجي را كه در غالب كشورهاي جهان پذيرفته شده مي توان به چنداصل استوار دانست:اصول اقتصادي ، اصول آم ...

دانلود تحقیق درمورد کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات 23 ص

ارزان
admin بازدید : 3 چهارشنبه 31 خرداد 1396 زمان : 15:41

محصول

تحقیق در مورد حضرت ابوالفضل110 (با فرمت word)

ارزان را ارزان و با اطمینان خرید و دانلود کنید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 27 نگاهى به شخصيت و عملكرد حضرت عباس عليه‏السلام ولادت و نام‏گذارى كودكى و نوجوانى شركت در جنگ‏ها، نمونه‏هاى بارزى از شجاعت 1ـ آب رسانى در صفين 2ـ تقويت روحيه جنگاورى عباس عليه‏السلام 3. درخشش در جنگ صفين دوشادوش امام حسن عليه‏السلام ياور وفادار امام حسين عليه‏السلام زندگانى حكمت‏آميز و غرور آفرين پيشوايان معصوم عليهم‏السلام و فرزندان برومندشان، سرشار از نكات عالى و آموزنده در راستاى الگوگيرى از شخصيت كامل و بارز آنان بوده و نيز درس‏هاى تربيتى آنان نسبت به فرزندان خويش، در تمامى زمينه‏هاى اخلاقى و رفتارى، سرمشق كاملى براى تشنگان زلال معرفت و پناهگاه استوارى براى دوستداران فرهنگ متعالى اهل‌بيت عصمت عليهم‏السلام و به ويژه براى نسل جوان، خواهد بود. از آن جا كه زندگانى پر خير و بركت اهل‌بيت عليهم‏السلام در بردارنده دو اصل استوار «حماسه و عرفان» است، پرداختن به بُعد حماسى زندگانى آنان و فرزندانشان كه در معرض ...

تحقیق در مورد حضرت ابوالفضل110 (با فرمت word)

ارزان
admin بازدید : 5 چهارشنبه 31 خرداد 1396 زمان : 4:36

محصول

تحقیق درمورد قطب هاي مغناطيسي

ارزان را ارزان و با اطمینان خرید و دانلود کنید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 2 در هر نقطه ای در نزدیکی سطح زمین ، عقربه مغناطیسی آویزان از رشته یا واقع روی یک نقطه به ترتیب خاصی سمت گیری می کند (تقریبا در جهت شمال به جنوب). این واقعیت مهم به این معنا است که زمین میدان مغناطیسی ایجاد می کند مطالعه میدان مغناطیسی زمین برای مقاصد عملی و علمی از اهمیتی اساسی برخودار است. از زمانهای قدیم ، قطب نماها ، یعنی وسایلی بر اساس استفاده از میدان مغناطیسی زمین برای سمت گیری نسبت به چهار جهت اصلی ، به کار گرفته می شدند. قطب نمای مرسوم شامل یک عقره مغناطیسی و یک صفحه مدرج است و در جهت یابی ها کاربرد وسیعی دارد. از میدان مغناطیسی زمین چه استفاده هایی می شود؟ در دریانوردی و هوانوردی جدید ، دیگر قطب نمای مغناطیسی تنها وسیله ای برای سمت گیری و تعیین مسیر کشتی یا هواپیما نیست. برای منظور وسایل دیگری نیز وجود دارد. با وجود این ، از اهمیت قطب نمای مغناطیسی به هیچ وجه کاسته نشده است. تمام کشتی ها و هواپیماهای امروزی به قطب نمای مغناطیسی مجهزند. زمین شناسان ، شکارچیان و مسافران نی ...

تحقیق درمورد قطب هاي مغناطيسي

ارزان
admin بازدید : 10 سه شنبه 30 خرداد 1396 زمان : 22:14

محصول

دانلودتحقیق درباره ی برآورد ميزان آب صرفه جويي شده به منظور برنامه ريزي قابل اطمينان در مديريت تقاضاي آب 13 ص

ارزان را ارزان و با اطمینان خرید و دانلود کنید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 13 برآورد ميزان آب صرفه جويي شده به منظور برنامه ريزي قابل اطمينان در مديريت تقاضاي آب چكيده: گسترش شهرنشيني ، افزايش جمعيت،توسعه صنعتي شهرها وبالا رفتن استانداردهاي زندگي موجب شده تا مصرف سرانه آب درايران ازروندي روبه رشد برخوردارباشد. ازيكسو كاهش ظرفيت منابع آب موجود به همراه تقاضاي افزونتر براي آب وازسوي ديگرنياز ايجاد منابع تامين آب جديد به سرمايه گذاري بالاي اقتصادي، موجب گرديده تاضرورت ذخيره سازي درمصرف آب بيش ازپيش احساس شود. بدين منظور ضروري است تابا برنامه ريزي دقيق وحساب شده درزمينه مديريت تقاضاي آب واعمال روشهاي مديريتي درجهت ارتقاء سطح آگاهي جامعه واستفاده ازفن آوريهايي كه منجر به صرف جويي درمصرف آب مورد تقاضا براي مصرف وظرفيت ذخاير آب موجود را فراهم نمود.بطوركلي ميزان موفقيت برنامه هاي مديريت تقاضاي آب دراين زمينه، بستگي به ميزان كارائي روشهاي ارائه شده درزمينه صرفه جويي درمصرف آب داشته وبراين اساس مي بايست با اندازه گيري ميزان آب صرفه جويي شده حاصل ازاجراي اين روشها، ...

دانلودتحقیق درباره ی برآورد ميزان آب صرفه جويي شده به منظور برنامه ريزي قابل اطمينان در مديريت تقاضاي آب 13 ص

ارزان
admin بازدید : 4 سه شنبه 30 خرداد 1396 زمان : 21:36

محصول

طرح توجيهي روغن نباتي شاد گل 53 ص (بروزشده)

ارزان را ارزان و با اطمینان خرید و دانلود کنید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 54 من از آقای حجتی [ وزیر کشاورزی ] میخواهم برنامه های کشاورزی را به گونه ای پی بگیرند که در تولید گندم ، برنج و روغن خود کفا شویم ، البته به معنای واقعی کلمه ! ( از بیانات مقام معظم رهبری در دوره دوم ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی ) فرم اطلاعاتي طرحهاي مربوط به متقاضيان تسهيلات بانكي 1- مشخصات متقاضي نام شرکت :شرکت صنايع غذايي شادگل شماره: 28/2/1378 تاريخ ثبت : 1135 نيشابور نوع فعاليت : توليدي تلفن تماس : 3266057-3266874-0522 نمابـر : 3266100-0552 E-Mail: info@shadgol.com آدرس مكاتبات :نيشابور- ميدان خيام –روبروی هلال احمر تبيين در خواست متقاضي : 2- معرفي طرح : 1-2- نام طرح : روغن نباتي جامد شادگل 2-2- هدف از اجراي طرح : واحد تصفيه روغن نباتي خام و توليد روغن نباتي جامد 3-2- مشاور- مشاوران طرح : مشاور صنعتی سها طوس 4-2- نوع توليد/ توليدات طرح : ...

طرح توجيهي روغن نباتي شاد گل 53 ص (بروزشده)

ارزان
admin بازدید : 6 سه شنبه 30 خرداد 1396 زمان : 18:43

محصول

دانلود تحقیق درمورد امام علي متن انگلیسی به همراه ترجمه 8 ص

ارزان را ارزان و با اطمینان خرید و دانلود کنید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8 A BRIEF HISTORY OF THE LIVES OF THE FIRST IMAM Amir al-mu’minin Ali -- upon whom be peace —was the son of Abu Talib, the shaykh of the Banu Hashim. Abu Talib was the uncle and guardian of the Holy Prophet and the person who had brought the Prophet to his house and raised him like his own son. After the Prophet was chosen for his prophetic mission, Abu Talib continued to support him and repelled from him the evil that camefrome the infidels among the Arabs and especially the Quraysh. According to well-known traditional accounts Ali was born ten Years before the commencement of the prophetic mission of the Prophet. When six years old, as a result of famine in and around Mecca, he was requested by the Prophet to leave his father’s house and come to the house of his cousin, the Prophet. There he was placed directly under the guardianship and custody of the holy prophet. A ...

دانلود تحقیق درمورد امام علي متن انگلیسی به همراه ترجمه 8 ص

ارزان

تعداد صفحات : 4234

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  captcha


  آمار سایت
 • کل مطالب : 1
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 18
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 18
 • بازدید ماه : 132
 • بازدید سال : 1108
 • بازدید کلی : 14482
 • آخرین نظرات
  کدهای اختصاصی